Q-TRAK LOGIN

Všeobecné obchodní podmínky

Pokud máte sídlo ve Spojeném království Velké Británie, Číně, České republice, Německu, Maďarsku nebo na Slovensku, na smlouvu, kterou s námi uzavíráte, se vztahují smluvní podmínky pro tuto zemi.

 

Pokud nemáte sídlo v jedné z výše uvedených zemí, vztahují se na smlouvu, kterou s námi uzavíráte, smluvní podmínky společnosti skupiny G & P (uvedené v nabídce), která vystavuje nabídku ve Vaší zemi.

 

Klikněte níže a potvrďte příslušné smluvní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky

1.

V těchto podmínkám mají následující pojmy níže uvedený význam a analogické výrazy se vykládají obdobně:

1.1.

„Poskytovatel” – G & P Quality Management s.r.o., se sídlem Česká Lípa, U Katovny 775, PSČ 47001, IČO: 27236927, zapsaná v OR
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 29903,

1.2.

„Klient” – fyzická a/nebo právnická osoba, která si objednala poskytnutí Služeb.

1.3.

„Služby” – služby tvořící předmět Objednávky zadané Poskytovateli,

1.4.

„Podmínky” – níže uvedené podmínky, jimiž se řídí poskytování Služeb,

1.5.

„Cena“ – odměna za poskytnuté Služby,

1.6.

„Objednávka” – závazná objednávka Klienta na poskytování Služeb zadaná Klientem Poskytovateli,

1.7.

„Smlouva” – smlouva o poskytování Služeb uzavřená zadáním Objednávky ze strany Klienta a jejího následného přijetí
Poskytovatelem na základě těchto Podmínek, přičemž za přijetí se považuje výslovné přijetí Objednávky Poskytovatelem.
2.

2.1.

Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.2.

Obchodní podmínky Klienta se na Smlouvu nevztahují. Použije-li Klient v průběhu kontraktace svoje obchodní podmínky nebo
odkaz na svoje obchodní podmínky, které odporují těmto obchodním podmínkám, Smlouva uzavřena není.

2.3.

Žádné prohlášení učiněné před uzavřením Smlouvy netvoří její součást a nebude považováno za pohnutku nebo doplňkovou
dohodu, na jejímž základě Klient Smlouvu uzavřel.

2.4.

Ustanovení Smlouvy nahrazují všechny podmínky, ujištění a prohlášení jakékoli povahy týkající se Služeb, ať již výslovné či
implikované a podmínky, ujištění či prohlášení neuvedené ve Smlouvě nebudou v právních vztazích mezi Poskytovatelem a
Klientem brány v potaz. Ustanovení Smlouvy mají přednost i před dispozitivními ustanoveními zákona a obchodními zvyklostmi.
3.

3.1.

Služby podle těchto Podmínek jsou poskytovány na základě oboustranně potvrzených Objednávek. Smlouva mezi Poskytovatelem
a Klientem je uzavřena potvrzením Objednávky Klienta, která byla vyhotovena podle těchto Podmínek.

3.2.

Objednávka musí být písemná a musí být doručena osobně nebo elektronickou cestou formou emailu obsahující jako přílohu sken
podepsaného písemného vyhotovení Objednávky se všemi přílohami.

3.3.

Jestliže Klient žádá zrušení Objednávky, musí na tento požadavek upozornit Poskytovatele minimálně 24 hodin před poskytnutím
Služeb. Pokud tak učiní v době kratší než 24 hodin, Poskytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat výdaje a náklady vzniklé do doby
zrušení objednávky.

3.4.

Objednávka kromě základních údajů o Poskytovateli a Klientovi musí obsahovat:

3.4.1.

číslo objednávky,

3.4.2.

označení komponentu nebo komponent, které budou předmětem poskytování Služeb,

3.4.3.

vymezení a popis Služeb,

3.4.4.

určení místa dodání Služeb,

3.4.5.

určení datum a čas počátku poskytování Služeb,

3.4.6.

určení předpokládaného termínu ukončení poskytování služeb,

3.4.7.

určení konkrétního technika Klienta odpovědného za danou Objednávku,

3.4.8.

jméno, příjmení a funkci odpovědné osoby podepisující Objednávku za Klienta

3.4.9.

prohlášení Klienta, že tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, který vznikne na základě potvrzení
Objednávky.

3.5.

Objednávka, případně její příloha nebo jiný dokument vypracovaný v souvislosti s Objednávkou může obsahovat i určení
specifického druhu nákladů, které Klient uhradí Poskytovateli, nebo další specifické požadavky.

3.6.

Na vyhotovení Objednávky se přednostně použijí Poskytovatelem vytvořené formuláře. Formulář objednávky bude na základě
předběžných informací poskytnutých Klientem předvyplněn Poskytovatelem, který jej následně zašle spolu s Podmínkami a
případně cenovou nabídkou a dalšími přílohami Klientovi. Klient po případném doplnění informací a/nebo opravě chyb zašle
naskenovanou podepsanou objednávku zpět Poskytovateli. Pro uzavření Smlouvy se vyžaduje, aby objednávka byla akceptována
Poskytovatelem podepsáním. Akceptovaná Objednávka je závazná pro Klienta i Poskytovatele.
4.

4.1.

Poskytovatel se zavazuje zabezpečit začátek realizace poskytování Služeb v čase dohodnutém v objednávce, případně v čase
obvyklém s přihlédnutím ke vzdálenosti a dostupnosti místa poskytnutí Služeb za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti
Klienta.

4.2.

Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškeré své úsilí k tomu, aby Služby poskytoval podle harmonogramu dohodnutého ve Smlouvě,
přičemž časové rozvržení dodávky Služeb nepředstavuje podstatné ustanovení Smlouvy.

4.3.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby s vynaložením odborné péče.

4.4.

Klient se zavazuje upřesnit podmínky Objednávky a dalších dokumentů předkládaných Klientem nebo jeho jménem tak, aby
odpovídaly skutečnosti, a dále je povinen Poskytovateli předat všechny nezbytné informace související se Službami tak, aby
Poskytovatel mohl plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy v souladu s jejími podmínkami.

4.5.

Klient se zavazuje v souvislosti s poskytováním Služeb poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost. Pokud tato
součinnost nebude poskytnuta, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb, případně s poskytováním Služeb nezapočít.
5.

5.1

Klient se zavazuje zajistit, že každá budova, cesta, soukromá komunikace, veřejný prostor nebo jiná nemovitost, která bude
užívána při poskytování Služeb, je bezpečná a vhodná k zamýšlenému účelu a je odpovídajícím způsobem vybavena veškerou
potřebnou technickou infrastrukturou a je pojištěna proti všem obvyklým rizikům. Pokud Klient tuto svoji povinnost nesplní, je
Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb, případně s poskytováním Služeb nezapočít.
6.

6.1.

Nestanoví-li Smlouva jinak, bude Cena kalkulována na základě níže uvedených skutečností, které budou ve faktuře podrobně
uvedeny:

6.1.1

hodinové sazby Poskytovatele,

6.1.2

množství pracovního času vynaloženého na poskytování Služeb,

6.1.3

použití nástrojů a strojního vybavení při poskytování Služeb,

6.1.4

množství materiálu spotřebovaného při poskytování Služeb,

6.1.5

poplatek za přístup do OEM distribučních center, je-li zpoplatněn a/nebo

6.1.6

náklady na kilometrovné, amortizaci vozidla, mýtné poplatky, cestovní čas, ubytování a související náklady.

6.2

Za použití speciálních nástrojů a strojního vybavení budou účtovány náklady na použití a manipulační poplatek ve výši 15 %
nákladů.

6.3.

Prostoje vzniklé Poskytovateli (zejména vlivem dodávek materiálu, odstávek linky, změny derivátů a dále z jakéhokoli jiného
důvodu mimo kontrolu Poskytovatele), přestávky na jídlo a jiné zákonné přestávky jsou zahrnuty do pracovního času účtovaného
Klientovi.

6.4.

Cena bude kalkulována v měně uvedené ve Smlouvě.

6.5.

V případě, že je Klientem změněn pracovní postup, a z důvodu této změny bude nutné vydání nového pracovního dokumentu
a/nebo přeškolení, zvyšuje se Cena o minimální jednu hodinu administrativních prací dle příslušné sazby.

6.6

V případě okamžité reakční doby Poskytovatele (anglicky “Immediate”), není Poskytovatel oprávněn požadovat cestovní náklady.
7.

7.1.

Poskytovatel nenese vůči Klientovi žádnou odpovědnost za újmu (majetkovou ani nemajetkovou) způsobenou Klientovi na základě
mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Poskytovatele ve smyslu ustanovení §2913 odst.
2 zák. č. 89/2012 Sb. („občanský zákoník“).

7.2.

Poskytovatel neodpovídá za možné nedostatky poskytovaných Služeb způsobené přímo či nepřímo v důsledku realizace nákresů,
návrhů, technických podmínek, pokynů Klienta a/nebo jiných informací poskytnutých mu přímo či nepřímo Klientem.

7.3.

Odpovědnost Poskytovatele za případnou majetkovou i nemajetkovou újmu Klientovi nepřesahuje Cenu Služeb poskytnutých na
základě Smlouvy za jeden týden.

7.4.

Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Klientovi krádeží nebo ztrátou majektu, který mu Klient svěřil do dispozice. Pro
odstranění všech pochybností Poskytovatel a Klient prohlašují, že je odpovědností Klienta pojistit svůj majetek, a to i majetek, který
svěřil do dispozice Poskytovateli.

7.5.

Zodpovědnost Poskytovatele v rámci Smlouvy nebo v souvislosti s ní nesmí překročit nižší částku (a) ceny Služeb poskytnutých v
souvislosti s Objednávkou, na kterou se vztahuje tato Smlouva a (b) 10 000 000 GBP, pokud jde o škodu na majetku nebo nároky na
újmu Nebo £ 1 000 000 v případě jiných nároků.
8.

8.1.

Poskytovatel poskytuje záruku na poskytnuté Služby v délce šesti [6] měsíců od poskytnutí služby. Klient je v této lhůtě oprávněn
reklamovat služby, které nebyly poskytnuty v odpovídající kvalitě.

8.2.

Klient je povinen v případě zjištění nedostatků vyrozumět písemně Poskytovatele o nedostatku v kvalitě Služeb bez zbytečného
odkladu, v každém případě však do 7 dní od okamžiku zjištění nedostatku, nebo od okamžiku, kdy nedostatek při vynaložení
odborné péče zjistit musel, uplynutím uvedené lhůty Klient ztrácí nárok na náhradu újmy z vadného plnění.

8.3.

V případě, že Poskytovatel nedostatek uzná a tento nedostatek nevznikl zcela ani částečně v důsledku skutečnosti či jednání mimo
kontrolu Poskytovatele, pak Poskytovatel dle svého uvážení provede nápravu nedostatku nebo nahradí Klientovi odpovídající část
Ceny.

8.4.

Klient je povinen poskytnout Poskytovateli všechnu potřebnou součinnost při prověřování reklamace. V případě, že tak neučiní,
ztrácí Klient nárok na náhradu újmy z vadného plnění.

8.5.

Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30 pracovních dní, přičemž tato lhůta může
být Poskytovatelem prodloužena vzhledem k povaze reklamované vady.
9.

9.1.

Klient není oprávněn v době trvání Smlouvy, ani po dobu 12 měsíců po ukončení její platnosti bez předchozího písemného souhlasu
Poskytovatele přímo ani nepřímo zaměstnat osobu, která se jménem Poskytovatele v době platnosti Smlouvy podílela na
poskytování Služeb Klientovi, ani využívat jejích služeb a o výše uvedené usilovat. Dále Klient není oprávněn uzavřít právní vztah,
který (byť i jen částečně) spočívá v tom, že taková osoba bude pro Klienta provádět jakoukoliv činnost, nebo bude o uzavření
takového právního vztahu usilovat.

9.2.

Pokud Klient zaměstná osobu uvedenou v odst. 9.1 způsobem a během období, jak je uvedeno tamtéž, či bez předchozího
písemného souhlasu Poskytovatele uzavře právní vztah, který (byť i jen částečně) spočívá v tom, že taková osoba bude pro Klienta
provádět jakoukoliv činnost, nebo bude o uzavření takového právního vztahu usilovat, pak Poskytovateli vznikne nárok na smluvní
pokutu v částce 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v ustanovením 9.1
a 9.2 této Smlouvy. Tato pokuta je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi ve lhůtě 15 dní od
jejího vystavení. Poskytovatel a Klient vylučují pro tento článek aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
10.

10.1.

Klient je povinen uhradit Cenu bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi v
lhůtě splatnosti do 30 dní, pokud není v objednávce ujednáno jinak.

10.2.

Veškeré platby, které Klient provede bez specifikace na účet Poskytovatele a které Poskytovatel nevyhradí k jinému účelu, budou
vyčleněny k úhradě závazků Klienta u Poskytovatele, a to na základě jednostranného uvážení Poskytovatele. V případě, že žádné
takové závazky neexistují, budou vyčleněny jako zálohy k úhradě závazků budoucích.

10.3.

Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za každé jednotlivé poskytnutí Služeb nebo za každé období v délce jednoho týdne,
během něhož byly Služby poskytovány, pokud není v Objednávce stanoveno jinak.

10.4.

Klient je v případě nesrovnalostí povinen fakturu rozporovat do 10 dní od data jejího vystavení. V případě, že tak neučiní, uznal ji a
vzdává se práva námitek co do jejího obsahu i výše.

10.5.

Poskytovatel má nárok na úroky z neuhrazené Ceny za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém je Klient v prodlení. Úrok z
prodlení činí 2 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém je Klient v prodlení.
11.

11.1.

Neprovede-li Klient platbu Ceny ve lhůtě podle Smlouvy nebo obdrží-li Poskytovatel o Klientovi informaci obchodního charakteru,
kterou bude dle svého uvážení považovat za informaci nepříznivé povahy, je Poskytovatel oprávněn pozastavit další poskytování
Služeb a/nebo po písemném upozornění pozměnit s okamžitou platností lhůty týkající se kreditu specifikovaného ve Smlouvě nebo
v jiné smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem nebo jinou společností propojenou s Klientem, a to takovým způsobem, jakým
Poskytovatel dle svého uvážení stanoví. Poskytovatel je povinen takovou změnu písemně oznámit Klientovi.

11.2.

Pokud se Klient dostane do platební neschopnosti nebo bylo proti němu zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, příp. vstoupí-li
do likvidace (kromě případů přeměny Klienta), anebo pokud byl jmenován nucený správce, má Poskytovatel právo Smlouvu
vypovědět bez výpovědní lhůty a bez dotčení práva Poskytovatele na úhradu plateb za již poskytnuté Služby a práva na náhradu
újmy vzniklé v důsledku uvedeného ukončení platnosti Smlouvy.
12.

12.1.

Klient smí je oprávněn převést Smlouvu jako celek, svá práva plynoucí ze Smlouvy a pohledávky z ní plynoucí pouze s předchozím
písemným souhlasem Poskytovatele. Pro účely tohoto článku bude smlouva o prodeji závodu, či jakékoliv jeho části považována
za převedení Smlouvy jako celku, práv a pohledávek.
13.

13.1.

Poskytovatel a Klient se dohodli, že všechny oznámení se uskutečňují písemně, a to doporučeně, kurýrní službou nebo e-mailem.
Oznámení se považuje za doručené v případě odevzdáním písemnosti osobě oprávněné přijímat písemnosti nebo odmítnutím této
osoby písemnost přijmout, nejpozději ale uplynutím třech pracovních dní od odeslání. V případě doručování e-mailem se za
doručené považují oznámení, jejichž přijetí potvrdí jejich adresát.
14.

14.1.

Veškeré informace, které se Klient dozví v souvislosti s poskytováním Služeb jsou důvěrné a Klient je povinný o nich zachovávat
mlčenlivost. Za důvěrné se považují všechny informace tvořící obchodní tajemství Poskytovatele podle § 504 občanského zákoníku
a další informace označené Poskytovatelem za důvěrné.

14.2.

Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

14.3.

Poskytovatel má nárok na smluvní pokutu v částce 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení
povinnosti mlčenlivosti bez omezení práva Poskytovatele domáhat se náhrady škody. Tato pokuta je splatná na základě faktury
vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi ve lhůtě 15 dní od jejího vystavení.
15.

15.1.

Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek prohlášeno kdykoliv za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné,
potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení těchto obchodních podmínek nebudou dotčena a veškerá ostatní
ustanovení těchto obchodních podmínek zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními
předpisy.
16.

16.1.

V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a výslovným ujednáním v potvrzené Objednávce má přednost výslovné ujednání
uvedené v Objednávce.

16.2.

Smlouva trvá po dobu stanovenou v nabídce Poskytovatele nebo v oboustranně odsouhlasené projektové dokumentaci. V případě,
že není doba trvání Smlouvy specifikována, trvá po dobu nezbytnou k dokončení Služeb vymezených ve Smlouvě.

16.3.

Pokud jsou Služby opakujícího se charakteru, Smlouva trvá, dokud Klient písemně neoznámí dodavateli její vypovězení.
Poskytovatel může v případě takovýchto Služeb Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce alespoň jednoho týdne.

16.4.

Veškeré technické podmínky, popisy, výkresy, návrhy, opatření nebo další informace poskytnuté Poskytovatelem v souvislosti se
Službami jsou orientační a netvoří součást Smlouvy a Poskytovatel si vyhrazuje právo Služby upravovat či doplňovat.

16.5.

Jakákoli změna Podmínek, vzdání se práv na jejich plnění či dodatky k nim jsou pro Klienta a Poskytovatele závazné, pouze pokud
jsou tyto změny písemně ujednány oběma smluvními stranami.

16.6.

Tyto Podmínky a všechny Smlouvy se řídí právním řádem České republiky vykládají v souladu s právním řádem České republiky.

16.7.

Poskytovatel a Klient vylučují pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.

16.8.

Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 3 [třemi] rozhodci.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Management s.r.o U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411