Všeobecné obchodní podmínky

Pokud máte sídlo ve Spojeném království Velké Británie, Číně, České republice, Německu, Maďarsku nebo na Slovensku, na smlouvu, kterou s námi uzavíráte, se vztahují smluvní podmínky pro tuto zemi.

 

Pokud nemáte sídlo v jedné z výše uvedených zemí, vztahují se na smlouvu, kterou s námi uzavíráte, smluvní podmínky společnosti skupiny G & P (uvedené v nabídce), která vystavuje nabídku ve Vaší zemi.

 

Klikněte níže a potvrďte příslušné smluvní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky
verze č. 1 ze dne 1.Listopadu 2021

1.DEFINICE POJMŮ: V těchto podmínkách mají následující pojmy níže uvedený význam a analogické výrazy se vykládají obdobně:

1.1. „Poskytovatel” – G & P Quality Management s.r.o., se sídlem Česká Lípa, U Katovny 775/1, PSČ 470 01, IČO: 27236927, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 29903,

1.2. „Klient” – fyzická a/nebo právnická osoba, která si u Poskytovatele objednala poskytnutí Služeb,

1.3. „Služby” – služby tvořící předmět Objednávky zadané Poskytovateli,

1.4. „Podmínky” – níže uvedené podmínky, jimiž se řídí poskytování Služeb a které jsou neoddělitelnou součástí Smlouvy,

1.5. „Cena“ – odměna za poskytnuté Služby, dohodnutá na základě cenové nabídky předložené Poskytovatelem a schválené Klientem,

1.6. „Objednávka” – závazná objednávka Klienta, jejímž předmětem je poskytování Služeb, učiněná Klientem a doručená Poskytovateli,

1.7. „Smlouva” – smlouva o poskytování Služeb uzavřená zadáním Objednávky ze strany Klienta a jejím následným přijetím Poskytovatelem na základě těchto Podmínek, přičemž za přijetí se považuje výslovné přijetí Objednávky Poskytovatelem,

1.8. „Pracovník“ – jakákoli fyzická osoba, prostřednictvím které Poskytovatel poskytuje Služby, která je zaměstnancem Poskytovatele, nebo je v jiném smluvním vztahu s Poskytovatelem,

1.9. „Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

2.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.2. Obchodní podmínky Klienta se na Smlouvu nevztahují. Použije-li Klient v průběhu kontraktace svoje obchodní podmínky nebo odkaz na svoje obchodní podmínky, které odporují těmto Podmínkám, Smlouva uzavřena není.

2.3. Žádné prohlášení učiněné před uzavřením Smlouvy netvoří její součást a nebude považováno za pohnutku nebo doplňkovou dohodu, na jejímž základě Klient Smlouvu uzavřel.

2.4. Ustanovení Smlouvy nahrazují všechny podmínky, ujištění a prohlášení jakékoli povahy týkající se Služeb učiněná před uzavřením Smlouvy, ať písemně nebo ústně, a zároveň ustanovení Smlouvy obsahují úplnou dohodu Poskytovatele a Klienta o jejím předmětu. Ustanovení Smlouvy mají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona a obchodními zvyklostmi.

 

3.OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Služby podle těchto Podmínek jsou poskytovány na základě oboustranně potvrzených Objednávek. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena potvrzením Objednávky Klienta ze strany Poskytovatele, přičemž Objednávka musí být vyhotovena podle těchto Podmínek. Neoddělitelnou součástí Smlouvy je kromě těchto Podmínek také cenová nabídka a další dokumenty vypracované v souvislosti s Objednávkou, oboustranně potvrzené Poskytovatelem a Klientem.

3.2 Objednávka musí být písemná a musí být doručena osobně nebo elektronickou cestou formou emailu obsahujícího jako přílohu sken podepsaného písemného vyhotovení Objednávky se všemi přílohami.

3.3 Jestliže Klient žádá zrušení Objednávky, musí na tento požadavek upozornit Poskytovatele minimálně 24 hodin před počátkem poskytování Služeb. Pokud tak učiní v době kratší než 24 hodin před počátkem poskytování Služeb, Poskytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat výdaje a náklady, které mu vznikly do doby zrušení Objednávky.

3.4 Objednávka musí kromě základních údajů o Poskytovateli a Klientovi obsahovat:

3.4.1 číslo Objednávky,

3.4.2 označení komponentu nebo komponentů, které budou předmětem poskytování Služeb,

3.4.3 vymezení a popis Služeb,

3.4.4 určení místa dodání Služeb,

3.4.5 určení data a času počátku poskytování Služeb,

3.4.6 určení předpokládaného termínu ukončení poskytování Služeb,

3.4.7 určení konkrétního technika Klienta odpovědného za danou Objednávku,

3.4.8 jméno, příjmení a funkci odpovědné osoby podepisující Objednávku za Klienta,

3.4.9 prohlášení Klienta, že tyto Podmínkou jsou nedílnou součástí Smlouvy, která je uzavřena na základě potvrzení Objednávky.

3.5 Objednávka, případně její příloha nebo jiný dokument vypracovaný v souvislosti s Objednávkou, může obsahovat i určení specifického druhu nákladů, které Klient uhradí Poskytovateli, nebo další specifické požadavky, podmínky nebo dohody.

3.6 Na vyhotovení Objednávky se přednostně použijí Poskytovatelem vytvořené formuláře. Formulář Objednávky bude na základě předběžných informací poskytnutých Klientem předvyplněn Poskytovatelem, který jej následně zašle spolu s Podmínkami a případně cenovou nabídkou a dalšími přílohami Klientovi. Klient po případném doplnění informací a/nebo opravě chyb zašle naskenovanou podepsanou Objednávku zpět Poskytovateli spolu se schválenou cenovou nabídkou a dalšími přílohami. Pro uzavření Smlouvy se vyžaduje, aby Objednávka byla akceptována Poskytovatelem, přičemž k akceptaci Objednávky je potřeba, aby jí Poskytovatel podepsal, a to prostřednictvím osoby oprávněné v těchto věcech Poskytovatele zastupovat. Akceptovaná Objednávka spolu s jejími přílohami je závazná pro Klienta i Poskytovatele.

 

4.PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit začátek realizace poskytování Služeb v čase dohodnutém v Objednávce, případně v čase obvyklém s přihlédnutím ke vzdálenosti a dostupnosti místa poskytnutí Služeb, a to za předpokladu poskytnutí veškeré potřebné součinnosti ze strany Klienta.

4.2. Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškeré své úsilí k tomu, aby Služby poskytoval podle harmonogramu dohodnutého ve Smlouvě, přičemž nedodržení časového rozvržení dodávky Služeb nepředstavuje podstatné porušení Smlouvy.

4.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby s vynaložením odborné péče.

 

5.PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

5.1. Klient se zavazuje v souvislosti s poskytováním Služeb poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, zejména, nikoli však výlučně, spočívající:

a.v upřesnění podmínek Objednávky a dalších dokumentůpředkládaných Klientem nebo jeho jménem tak, abyodpovídaly požadavkům Klienta týkajícím se konkrétní Služby,

b.v předání veškerých nezbytných informací souvisejících seSlužbami, zejména odborných technických informací, a to v takovém rozsahu, aby Poskytovatel mohl řádně plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy v souladu s jejími podmínkami,

c.v zajištění, že každá budova, cesta, soukromá komunikace,veřejný prostor nebo jiná nemovitost, která bude užívána při poskytování Služeb Poskytovatelem a jeho Pracovníky,splňuje požadavky příslušných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména že je bezpečná a vhodná k zamýšlenému účelu a jeodpovídajícím způsobem vybavena veškerou potřebnou technickou infrastrukturou a je pojištěna proti všemobvyklým rizikům,

d.ve zpřístupnění místa poskytování Služeb Poskytovateli a jeho Pracovníkům v dostatečném předstihu před počátkemposkytování Služeb,

e.v poskytnutí veškerých potřebných informací před počátkemposkytování Služeb za účelem vyhodnocení rizik napracovišti z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f.v povinnosti převzít poskytnuté Služby, případně jejichpřevzetí písemně potvrdit, a/nebo

g.v poskytnutí jakékoli další potřebné součinnosti.

5.2. Pokud Klient neposkytne Poskytovateli potřebnou součinnost podle odst. 5.1 tohoto článku těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb či s poskytováním Služeb nezapočít, a to do okamžiku, kdy bude potřebná součinnost poskytnuta. Bude-li poskytování Služeb přerušeno nebo nebude-li poskytování Služeb zahájeno v důsledku neposkytnutí potřebné součinnosti Klientem, tak se Poskytovatel nedostává do prodlení s plněním svých povinností a neodpovídá za jakoukoli škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s tímto přerušením nebo nezahájením poskytování Služeb.

5.3. Klient je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek, svá práva plynoucí ze Smlouvy a pohledávky z ní plynoucí na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

 

6.CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Nestanoví-li Smlouva jinak, bude Cena kalkulována na základě níže uvedených skutečností, které budou ve faktuře podrobně uvedeny:

a.hodinové sazby Poskytovatele,

b.množství pracovního času vynaloženého na poskytování Služeb,

c.použití speciálních nástrojů a strojního vybavení připoskytování Služeb, které se Klientovi přeúčtovávají,

d.množství materiálu spotřebovaného při poskytování Služeb,

e.poplatek za přístup do OEM distribučních center, je-lizpoplatněn, a/nebo

f.náklady na kilometrovné, amortizaci vozidla, mýtné / silniční poplatky, cestovní čas, ubytování a související náklady.

6.2. Za použití speciálních nástrojů a strojního vybavení budou Poskytovatelem účtovány náklady na použití a manipulační poplatek ve výši 15 % nákladů.

6.3. Prostoje vzniklé Poskytovateli (zejména vlivem dodávek materiálu, logistických přesunů materiálu, odstávek linky, změny derivátů a dále z jakéhokoli jiného důvodu mimo kontrolu Poskytovatele a jeho Pracovníků), přestávky na jídlo a oddech a jiné zákonné přestávky v práci a další doba potřebná k organizačnímu zabezpečení poskytování Služeb (jako např. administrativní práce během poskytování Služeb a pro zabezpečení ukončení poskytování Služeb) jsou zahrnuty do pracovního času účtovaného Klientovi.
6.4. Cena bude kalkulována v měně uvedené ve Smlouvě.

6.5. V případě, že je Klientem změněn pracovní postup, a z důvodu této změny bude nutné vydání nového pracovního dokumentu a/nebo přeškolení Pracovníků, zvyšuje se Cena o minimálně jednu hodinu administrativních prací dle příslušné sazby stanovené v cenové nabídce.

6.6. Klient je povinen uhradit Poskytovateli Cenu bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi, přičemž faktura bude splatná do 30 dnů od vystavení faktury Poskytovatelem, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak.

6.7. Veškeré platby, které Klient provede na účet Poskytovatele bez specifikace, na úhradu kterého závazku Klienta jsou určeny, budou započteny na úhradu peněžitého závazku Klienta vůči Poskytovateli vybraného na základě jednostranného uvážení Poskytovatele, ledaže se strany dohodnou jinak.

6.8. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za každé jednotlivé poskytnutí Služeb nebo za každé období v délce jednoho týdne, během něhož byly Služby poskytovány, pokud není v Objednávce stanoveno jinak.

6.9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu vyžadované příslušnými právními předpisy, jakož i veškeré další náležitosti nebo přílohy dohodnuté ve Smlouvě.

6.10. Klient je v případě nesrovnalostí oprávněn fakturu rozporovat do 10 dní od data jejího doručení. V případě, že tak neučiní, platí, že fakturu u znal a vzdává se práva námitek co do jejího obsahu i výše.

6.11. V případě, že bude Klient v prodlení s plněním jeho peněžitých povinností dle Smlouvy, má Poskytovatel právo na úrok z prodlení, a to ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den, ve kterém je Klient v prodlení.

 

7.ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1. Poskytovatel má sjednáno pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s vykonávanou činností, až do výše pojistného plnění £ 1.000.000 za jednu pojistnou událost, pokud jde o pojištění odpovědnosti, a £ 1.000.000 za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu od 31.01.2024 do 30.01.2025, pokud jde o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, a to na základě pojistné smlouvy č. CZCANA23901-124 uzavřené se společností Chubb European Group SE, reg. číslo 450327374, se sídlem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France, provozující činnost v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Chubb European Group SE, organizační složka, IČO: 278 93 723, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233.

7.2. Poskytovatel nenese vůči Klientovi žádnou odpovědnost za újmu (majetkovou ani nemajetkovou) způsobenou Klientovi na základě porušení povinnosti, pokud mu ve splnění dočasně či trvale a prokazatelně zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

7.3. Poskytovatel neodpovídá za možné nedostatky poskytovaných Služeb způsobené přímo či nepřímo v důsledku realizace nákresů, návrhů, technických podmínek, pokynů Klienta a/nebo jiných informací poskytnutých mu přímo či nepřímo Klientem.

7.4. Poskytovatel je odpovědný výlučně za újmu, která Klientovi vznikla v příčinné souvislosti s poskytováním Služby, přičemž odpovědnost Poskytovatele za případnou majetkovou i nemajetkovou újmu Klientovi nepřesáhne Cenu Služby, při jejímž poskytování újma vznikla, nejvýše však částku odpovídající výši pojistného plnění vyplaceného na základě pojištění dle čl. 7. odst. 7.1. těchto Podmínek.

7.5. +Poskytovatel a Klient prohlašují, že je odpovědností Klienta pojistit svůj majetek, a to i majetek, který svěřil do dispozice Poskytovateli.

 

8.REKLAMACE

8.1. Poskytovatel poskytuje záruku na poskytnuté Služby v délce 6 měsíců od poskytnutí Služby. Klient je v této záruční době oprávněn reklamovat Služby, které nebyly poskytnuty v odpovídající kvalitě dle standardů kvality podle certifikátů kvality ISO 9001 A ISO 14001, kterých je Poskytovatel držitelem.

8.2. Klient je povinen v případě zjištění vady v kvalitě Služeb kryté zárukou vyrozumět písemně Poskytovatele o vadě bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději do 7 dní od okamžiku zjištění této vady, nebo od okamžiku, kdy vadu při vynaložení veškeré odborné péče zjistit musel. Uplynutím uvedené lhůty Klient ztrácí práva ze záruky.

8.3. Poskytovatel neodpovídá Klientovi za vady, které vznikly:

a.v důsledku nesprávného manipulování s předmětem, jehož se poskytování Služby týkalo, v rozporu s pokyny propoužívání a/nebo upozorněními Poskytovatele,

b.v důsledku nákresů, návrhů, technických podmínek, pokynůKlienta a/nebo jiných informací poskytnutých Klientem,

c.v případě, že Poskytovatel zhodnotil předmět, jehož seposkytování Služby týkalo, jako nevyhovující všempodmínkám, a Klient ho navzdory tomu použil nebo umožnil jeho použití,

d.v případě, že Poskytovatel na vadu a její rizika Klientaupozornil při převzetí Služeb a Klient přesto Službu převzal,

e.v důsledku okolností, za nichž byla Služba poskytována dle pokynů Klienta, z nichž již v čase poskytování Služby bylozřejmé nebo Klientovi muselo být zřejmé, že bude plněno vadně.

8.4. V případě, že Poskytovatel vadu uzná a tato vada nevznikla zcela ani částečně v důsledku skutečnosti či jednání mimo kontrolu Poskytovatele, pak Poskytovatel dle svého uvážení provede nápravu vady nebo poskytne Klientovi přiměřenou slevu z Ceny odpovídající rozsahu vady.

8.5. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli všechnu potřebnou součinnost při prověřování reklamace. V případě, že tak neučiní, ztrácí Klient práva ze záruky.

8.6. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30 pracovních dnů, přičemž tato lhůta může být Poskytovatelem jednostranně prodloužena vzhledem k povaze reklamované vady.

 

9.ZÁKAZ ZAMĚSTNÁNÍ NEBO JINÉ SPOLUPRÁCE S PRACOVNÍKY POSKYTOVATELE

9.1. Klient není oprávněn v době trvání Smlouvy, ani po dobu 6 měsíců po ukončení její platnosti bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zaměstnat Pracovníka, který se jménem nebo v zastoupení Poskytovatele podílel na poskytování Služeb Klientovi, ani využívat jeho služeb a o zprostředkování spolupráce s Pracovníkem jakkoli usilovat. Klient není oprávněn uzavřít pracovněprávní vztah nebo jakýkoli jiný smluvní vztah, který (byť i jen částečně) spočívá v tom, že takový Pracovník bude pro Klienta provádět jakoukoliv činnost, nebo bude o uzavření takového smluvního vztahu usilovat.

9.2. Pokud Klient zaměstná Pracovníka v rozporu s odst. 9.1 těchto Podmínek způsobem a během období, jak je uvedeno tamtéž, či bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele uzavře jiný smluvní vztah, který (byť i jen částečně) spočívá v tom, že takový Pracovník bude pro Klienta provádět jakoukoliv činnost, nebo bude o uzavření takového smluvního vztahu jakkoli usilovat, pak Poskytovateli vznikne nárok na smluvní pokutu vůči Klientovi včástce 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v odst. 9.1 a 9.2 těchtoPodmínek. Tato smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi ve lhůtě 15 dní od jejího vystavení. Poskytovatel a Klient vylučují pro tento článek aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

 

10.OPRÁVNĚNÍ POSKYTOVATELE PŘI PRODLENÍ KLIENTA S ÚHRADOU A PLATEBNÍ NESCHOPNOST KLIENTA

10.1. Poskytovatel je (mimo jiných případů uvedených v těchto Podmínkách) oprávněn s okamžitou účinností pozastavit poskytování Služeb, pokud je Klient v prodlení s platbou Ceny za Služby po dobu delší než 1 měsíc, a to až do okamžiku, kdy bude dlužná Cena v plné výši uhrazena.

10.2. Oprávnění Poskytovatele spočívající v pozastavení poskytování Služeb s okamžitou účinností se vztahuje na Služby poskytované Klientovi na základě příslušné Objednávky, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, a dále také na všechny další Služby, které jsou Klientovi poskytovány na základě jakékoliv jiné Objednávky, a to i v případě, že Klient není v prodlení s úhradou Ceny za takové Služby dle této jiné Objednávky.

10.3. Poskytovatel je dále oprávněn s okamžitou účinností pozastavit poskytování všech Služeb nebo i jen některých z nich v případě, že Poskytovatel zjistí o Klientovi informaci obchodního charakteru, která může mít nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit své povinnosti dle Smlouvy, zejména pokud jde o solventnost Klienta a jeho schopnost plnit své finanční závazky.

10.4. Poskytovatel oznámí Klientovi alespoň prostřednictvím emailové komunikace, že využívá svého oprávnění pozastavit poskytování Služeb s okamžitou účinností, přičemž v tomto oznámení označí příslušné Objednávky a Služby, kterých se pozastavení týká.

10.5. Poskytovatel s ohledem na pozastavení poskytování Služeb upraví harmonogram časového rozvržení dodávky Služeb.

10.6. V případě, že je Klient v prodlení se zaplacením Ceny po dobu delší než 2 měsíce, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby na základě písemného oznámení Poskytovatele doručeného Klientovi s uvedením důvodu, z něhož je výpověď dána. Ukončení Smlouvy na základě tohoto ustanovení nemá vliv na právo Poskytovatele na úhradu dlužné Ceny, úroku z prodlení, jakož i případné škody, která Poskytovateli vznikla z důvodu prodlení Klienta s úhradou Ceny.

10.7. Poskytovatel není odpovědný za žádnou škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s pozastavením poskytování Služeb z důvodů podle tohoto článku těchto Podmínek, jakož ani s případným ukončením Smlouvy.

10.8. Pokud se Klient dostane do platební neschopnosti nebo bylo proti němu zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, příp. vstoupí-li do likvidace (kromě případů přeměny Klienta), anebo pokud byl jmenován nucený správce, má Poskytovatel právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby na základě písemného oznámení Poskytovatele doručeného Klientovi s uvedením důvodu, z něhož je výpověď dána, a bez dotčení práva Poskytovatele na úhradu plateb za již poskytnuté Služby, úroku z prodlení, a práva na náhradu újmy vzniklé v důsledku uvedeného ukončení Smlouvy.

 

11.DORUČOVÁNÍ

11.1. Poskytovatel a Klient se dohodli, že všechna oznámení se uskutečňují písemně, a to doporučeně, kurýrní službou nebo e-mailem, a to na adresy Poskytovatele a Klienta uvedené v Objednávce, případně na jiné písemně oznámené adresy. Oznámení se považuje za doručené v případě odevzdání písemnosti osobě oprávněné přijímat za Poskytovatele nebo Klienta písemnosti nebo odmítnutím ze strany této osoby písemnost přijmout, nejpozději ale uplynutím třech pracovních dní od odeslání. V případě doručování e-mailem se za doručené považují oznámení, jejichž přijetí potvrdí jejich adresát.

 

12.MLČENLIVOST

12.1. Veškeré informace, které se Klient dozví v souvislosti s uzavíráním a plněním Smlouvy a poskytováním Služeb, jsou důvěrné a Klient je povinný o nich zachovávat mlčenlivost. Za důvěrné se považují dále všechny informace tvořící obchodní tajemství Poskytovatele podle § 504 Občanského zákoníku a další informace označené Poskytovatelem za důvěrné. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele tyto informace nikomu prozradit a je povinen přijmout taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám.

12.2. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

12.3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na:

a.informace, které se staly veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinnosti mlčenlivosti,

b.informace, které jsou sděleny osobám, které mají ze zákona nebo smlouvy stanovenou povinnost mlčenlivosti,

c.případy, kdy má Klient opačnou povinnost stanovenou zákonem, přičemž Klient je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o tom, že příslušnou zákonnou povinnost plnil, jakým způsobem a v jakémrozsahu,

d.informace, které jsou poskytnuty osobě ovládající nebo jiné osobě tvořící s Klientem koncern ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.

12.4. Poskytovatel má nárok na smluvní pokutu v částce 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku těchto Podmínek bez omezení práva Poskytovatele domáhat se náhrady škody. Tato pokuta je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi, a to ve lhůtě 15 dní od jejího vystavení.

 

13.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto Podmínek prohlášeno kdykoliv za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení těchto Podmínek nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy.

13.2. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a výslovným ujednáním v potvrzené Objednávce má přednost výslovné ujednání uvedené v Objednávce. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi těchto Podmínek má vždy přednost české znění.

13.3. Smlouva trvá po dobu stanovenou ve Smlouvě nebo v oboustranně odsouhlasené projektové dokumentaci. V případě, že není doba trvání Smlouvy specifikována, trvá po dobu nezbytnou k dokončení Služeb vymezených ve Smlouvě.

13.4. Pokud jsou Služby opakujícího se charakteru, Smlouva trvá, dokud Klient písemně neoznámí Poskytovateli její vypovězení. Poskytovatel může v případě takovýchto Služeb Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho týdne, která počíná běžet ode dne doručení výpovědi Klientovi

13.5. Veškeré technické podmínky, popisy, výkresy, návrhy, opatření nebo další informace poskytnuté Poskytovatelem v souvislosti se Službami jsou orientační a netvoří součást Smlouvy a Poskytovatel si vyhrazuje právo Služby upravovat či doplňovat.

13.6. Jakákoli změna Smlouvy, Podmínek, vzdání se práv na jejich plnění či dodatky k nim jsou pro Klienta a Poskytovatele závazné, pouze pokud jsou tyto změny písemně ujednány oběma smluvními stranami.

13.7. Tyto Podmínky a všechny Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

13.8. Poskytovatel a Klient vylučují pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku.

13.9. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 3 rozhodci.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Quality Management s.r.o. U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411