Q-TRAK LOGIN

Všeobecné obchodní podmínky

Pokud máte sídlo ve Spojeném království Velké Británie, Číně, České republice, Německu, Maďarsku nebo na Slovensku, na smlouvu, kterou s námi uzavíráte, se vztahují smluvní podmínky pro tuto zemi.

 

Pokud nemáte sídlo v jedné z výše uvedených zemí, vztahují se na smlouvu, kterou s námi uzavíráte, smluvní podmínky společnosti skupiny G & P (uvedené v nabídce), která vystavuje nabídku ve Vaší zemi.

 

Klikněte níže a potvrďte příslušné smluvní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky
verze č. 1 ze dne 1.Listopadu 2021

1. DEFINICE POJMŮ: V těchto podmínkách mají následující pojmy níže uvedený význam a analogické výrazy se vykládají obdobně:

1.1. Poskytovatel” – G & P Quality Management s.r.o., se sídlem Česká Lípa, U Katovny 775/1, PSČ 470 01, IČO: 27236927, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 29903,

1.2. „Klient– fyzická a/nebo právnická osoba, která si u Poskytovatele objednala poskytnutí Služeb,

1.3. „Slby– služby tvořící předmět Objednávky zadané Poskytovateli,

1.4. Podmínky– níže uvedené podmínky, jimiž se řídí poskytování Služeb a které jsou neoddělitelnou součástí Smlouvy,

1.5. Cena– odměna za poskytnuté Služby, dohodnutá na základě cenové nabídky předložené Poskytovatelem a schválené Klientem,

1.6. Objednávka– závazná objednávka Klienta, jejímž předmětem je poskytování Služeb, učiněná Klientem a doručená Poskytovateli,

1.7. Smlouva– smlouva o poskytování Služeb uzavřená zadáním Objednávky ze strany Klienta a jejím následným přijetím Poskytovatelem na základě těchto Podmínek, přičemž za přijetí se považuje výslovné přijetí Objednávky Poskytovatelem,

1.8. Pracovník“ – jakákoli fyzická osoba, prostřednictvím které Poskytovatel poskytuje Služby, která je zaměstnancem Poskytovatele, nebo je v jiném smluvním vztahu s Poskytovatelem,

1.9. Občanský zákoník“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

2.2. Obchodní podmínky Klienta se na Smlouvu nevztahují. Použije-li Klient v průběhu kontraktace svoje obchodní podmínky nebo odkaz na svoje obchodní podmínky, které odporují těmto Podmínkám, Smlouva uzavřena není.

2.3. Žádné prohlášení učiněné před uzavřením Smlouvy netvoří její součást a nebude považováno za pohnutku nebo doplňkovou dohodu, na jejímž základě Klient Smlouvu uzavřel.

2.4. Ustanovení Smlouvy nahrazují všechny podmínky, ujištění a prohlášení jakékoli povahy týkající se Služeb učiněná před uzavřením Smlouvy, ať písemně nebo ústně, a zároveň ustanovení Smlouvy obsahují úplnou dohodu Poskytovatele a Klienta o jejím předmětu. Ustanovení Smlouvy mají přednost před dispozitivními ustanoveními zákona a obchodními zvyklostmi.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1 Služby podle těchto Podmínek jsou poskytovány na základě oboustranně potvrzených Objednávek. Smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena potvrzením Objednávky Klienta ze strany Poskytovatele, přičemž Objednávka musí být vyhotovena podle těchto Podmínek. Neoddělitelnou součástí Smlouvy je kromě těchto Podmínek také cenová nabídka a další dokumenty vypracované v souvislosti s Objednávkou, oboustranně potvrzené Poskytovatelem a Klientem.

3.2 Objednávka musí být písemná a musí být doručena osobně nebo elektronickou cestou formou emailu obsahujícího jako přílohu sken podepsaného písemného vyhotovení Objednávky se všemi přílohami.

3.3 Jestliže Klient žádá zrušení Objednávky, musí na tento požadavek upozornit Poskytovatele minimálně 24 hodin před počátkem poskytování Služeb. Pokud tak učiní v době kratší než 24 hodin před počátkem poskytování Služeb, Poskytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat výdaje a náklady, které mu vznikly do doby zrušení Objednávky.

3.4 Objednávka musí kromě základních údajů o Poskytovateli a Klientovi obsahovat:

3.4.1 číslo Objednávky,

3.4.2 označení komponentu nebo komponentů, které budou předmětem poskytování Služeb,

3.4.3 vymezení a popis Služeb,

3.4.4 určení místa dodání Služeb,

3.4.5 určení data a času počátku poskytování Služeb,

3.4.6 určení předpokládaného termínu ukončení poskytování Služeb,

3.4.7 určení konkrétního technika Klienta odpovědného za danou Objednávku,

3.4.8 jméno, příjmení a funkci odpovědné osoby podepisující Objednávku za Klienta,

3.4.9 prohlášení Klienta, že tyto Podmínkou jsou nedílnou součástí Smlouvy, která je uzavřena na základě potvrzení Objednávky.

3.5 Objednávka, případně její příloha nebo jiný dokument vypracovaný v souvislosti s Objednávkou, může obsahovat i určení specifického druhu nákladů, které Klient uhradí Poskytovateli, nebo další specifické požadavky, podmínky nebo dohody.

3.6 Na vyhotovení Objednávky se přednostně použijí Poskytovatelem vytvořené formuláře. Formulář Objednávky bude na základě předběžných informací poskytnutých Klientem předvyplněn Poskytovatelem, který jej následně zašle spolu s Podmínkami a případně cenovou nabídkou a dalšími přílohami Klientovi. Klient po případném doplnění informací a/nebo opravě chyb zašle naskenovanou podepsanou Objednávku zpět Poskytovateli spolu se schválenou cenovou nabídkou a dalšími přílohami. Pro uzavření Smlouvy se vyžaduje, aby Objednávka byla akceptována Poskytovatelem, přičemž k akceptaci Objednávky je potřeba, aby jí Poskytovatel podepsal, a to prostřednictvím osoby oprávněné v těchto věcech Poskytovatele zastupovat. Akceptovaná Objednávka spolu s jejími přílohami je závazná pro Klienta i Poskytovatele.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit začátek realizace poskytování Služeb v čase dohodnutém v Objednávce, případně v čase obvyklém s přihlédnutím ke vzdálenosti a dostupnosti místa poskytnutí Služeb, a to za předpokladu poskytnutí veškeré potřebné součinnosti ze strany Klienta.

4.2. Poskytovatel se zavazuje vyvinout veškeré své úsilí k tomu, aby Služby poskytoval podle harmonogramu dohodnutého ve Smlouvě, přičemž nedodržení časového rozvržení dodávky Služeb nepředstavuje podstatné porušení Smlouvy.

4.3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby s vynaložením odborné péče.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

5.1. Klient se zavazuje v souvislosti s poskytováním Služeb poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, zejména, nikoli však výlučně, spočívající:

a. v upřesnění podmínek Objednávky a dalších dokumentů předkládaných Klientem nebo jeho jménem tak, aby odpovídaly požadavkům Klienta týkajícím se konkrétní Služby,

b. v předání veškerých nezbytných informací souvisejících se Službami, zejména odborných technických informací, a to v takovém rozsahu, aby Poskytovatel mohl řádně plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy v souladu s jejími podmínkami,

c. v zajištění, že každá budova, cesta, soukromá komunikace, veřejný prostor nebo jiná nemovitost, která bude užívána při poskytování Služeb Poskytovatelem a jeho Pracovníky, splňuje požadavky příslušných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména že je bezpečná a vhodná k zamýšlenému účelu a je odpovídajícím způsobem vybavena veškerou potřebnou technickou infrastrukturou a je pojištěna proti všem obvyklým rizikům,

d. ve zpřístupnění místa poskytování Služeb Poskytovateli a jeho Pracovníkům v dostatečném předstihu před počátkem poskytování Služeb,

e. v poskytnutí veškerých potřebných informací před počátkem poskytování Služeb za účelem vyhodnocení rizik na pracovišti z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

f. v povinnosti převzít poskytnuté Služby, případně jejich převzetí písemně potvrdit, a/nebo

g. v poskytnutí jakékoli další potřebné součinnosti.

5.2. Pokud Klient neposkytne Poskytovateli potřebnou součinnost podle odst. 5.1 tohoto článku těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb či s poskytováním Služeb nezapočít, a to do okamžiku, kdy bude potřebná součinnost poskytnuta. Bude-li poskytování Služeb přerušeno nebo nebude-li poskytování Služeb zahájeno v důsledku neposkytnutí potřebné součinnosti Klientem, tak se Poskytovatel nedostává do prodlení s plněním svých povinností a neodpovídá za jakoukoli škodu, která vznikne v příčinné souvislosti s tímto přerušením nebo nezahájením poskytování Služeb.

5.3. Klient je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek, svá práva plynoucí ze Smlouvy a pohledávky z ní plynoucí na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Nestanoví-li Smlouva jinak, bude Cena kalkulována na základě níže uvedených skutečností, které budou ve faktuře podrobně uvedeny:

a. hodinové sazby Poskytovatele,

b. množství pracovního času vynaloženého na poskytování Služeb,

c. použití speciálních nástrojů a strojního vybavení při poskytování Služeb, které se Klientovi přeúčtovávají,

d. množství materiálu spotřebovaného při poskytování Služeb,

e. poplatek za přístup do OEM distribučních center, je-li zpoplatněn, a/nebo

f. náklady na kilometrovné, amortizaci vozidla, mýtné / silniční poplatky, cestovní čas, ubytování a související náklady.

6.2. Za použití speciálních nástrojů a strojního vybavení budou Poskytovatelem účtovány náklady na použití a manipulační poplatek ve výši 15 % nákladů.

6.3. Prostoje vzniklé Poskytovateli (zejména vlivem dodávek materiálu, logistických přesunů materiálu, odstávek linky, změny derivátů a dále z jakéhokoli jiného důvodu mimo kontrolu Poskytovatele a jeho Pracovníků), přestávky na jídlo a oddech a jiné zákonné přestávky v práci a další doba potřebná k organizačnímu zabezpečení poskytování Služeb (jako např. administrativní práce během poskytování Služeb a pro zabezpečení ukončení poskytování Služeb) jsou zahrnuty do pracovního času účtovaného Klientovi.

6.4. Cena bude kalkulována v měně uvedené ve Smlouvě.

6.5. V případě, že je Klientem změněn pracovní postup, a z důvodu této změny bude nutné vydání nového pracovního dokumentu a/nebo přeškolení Pracovníků, zvyšuje se Cena o minimálně jednu hodinu administrativních prací dle příslušné sazby stanovené v cenové nabídce.

6.6. Klient je povinen uhradit Poskytovateli Cenu bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi, přičemž faktura bude splatná do 30 dnů od vystavení faktury Poskytovatelem, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak.

6.7. Veškeré platby, které Klient provede na účet Poskytovatele bez specifikace, na úhradu kterého závazku Klienta jsou určeny, budou započteny na úhradu peněžitého závazku Klienta vůči Poskytovateli vybraného na základě jednostranného uvážení Poskytovatele, ledaže se strany dohodnou jinak.

6.8. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za každé jednotlivé poskytnutí Služeb nebo za každé období v délce jednoho týdne, během něhož byly Služby poskytovány, pokud není v Objednávce stanoveno jinak.

6.9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu vyžadované příslušnými právními předpisy, jakož i veškeré další náležitosti nebo přílohy dohodnuté ve Smlouvě.

6.10. Klient je v případě nesrovnalostí oprávněn fakturu rozporovat do 10 dní od data jejího doručení. V případě, že tak neučiní, platí, že fakturu u znal a vzdává se práva námitek co do jejího obsahu i výše.

6.11. V případě, že bude Klient v prodlení s plněním jeho peněžitých povinností dle Smlouvy, má Poskytovatel právo na úrok z prodlení, a to ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý započatý den, ve kterém je Klient v prodlení.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1. Poskytovatel má sjednáno pojištění odpovědnosti včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku v souvislosti s vykonávanou činností, až do výše pojistného plnění £ 1.000.000 za jednu pojistnou událost, pokud jde o pojištění odpovědnosti, a £ 1.000.000 za jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události za pojistnou dobu od 31.01.2022 do 30.01.2023, pokud jde o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku, a to na základě pojistné smlouvy č. CZCANA23901-122 uzavřené se společností Chubb European Group SE, reg. číslo 450327374, se sídlem La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France, provozující činnost v České republice prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Chubb European Group SE, organizační složka, IČO: 278 93 723, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 57233.

7.2. Poskytovatel nenese vůči Klientovi žádnou odpovědnost za újmu (majetkovou ani nemajetkovou) způsobenou Klientovi na základě porušení povinnosti, pokud mu ve splnění dočasně či trvale a prokazatelně zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

7.3. Poskytovatel neodpovídá za možné nedostatky poskytovaných Služeb způsobené přímo či nepřímo v důsledku realizace nákresů, návrhů, technických podmínek, pokynů Klienta a/nebo jiných informací poskytnutých mu přímo či nepřímo Klientem.

7.4. Poskytovatel je odpovědný výlučně za újmu, která Klientovi vznikla v příčinné souvislosti s poskytováním Služby, přičemž odpovědnost Poskytovatele za případnou majetkovou i nemajetkovou újmu Klientovi nepřesáhne Cenu Služby, při jejímž poskytování újma vznikla, nejvýše však částku odpovídající výši pojistného plnění vyplaceného na základě pojištění dle čl. 7. odst. 7.1. těchto Podmínek.

7.5. +Poskytovatel a Klient prohlašují, že je odpovědností Klienta pojistit svůj majetek, a to i majetek, který svěřil do dispozice Poskytovateli.

 

8. REKLAMACE

8.1. Poskytovatel poskytuje záruku na poskytnuté Služby v délce 6 měsíců od poskytnutí Služby. Klient je v této záruční době oprávněn reklamovat Služby, které nebyly poskytnuty v odpovídající kvalitě dle standardů kvality podle certifikátů kvality ISO 9001 A ISO 14001, kterých je Poskytovatel držitelem.

8.2. Klient je povinen v případě zjištění vady v kvalitě Služeb kryté zárukou vyrozumět písemně Poskytovatele o vadě bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději do 7 dní od okamžiku zjištění této vady, nebo od okamžiku, kdy vadu při vynaložení veškeré odborné péče zjistit musel. Uplynutím uvedené lhůty Klient ztrácí práva ze záruky.

8.3. Poskytovatel neodpovídá Klientovi za vady, které vznikly:

a. v důsledku nesprávného manipulování s předmětem, jehož se poskytování Služby týkalo, v rozporu s pokyny pro používání a/nebo upozorněními Poskytovatele,

b. v důsledku nákresů, návrhů, technických podmínek, pokynů Klienta a/nebo jiných informací poskytnutých Klientem,

c. v případě, že Poskytovatel zhodnotil předmět, jehož se poskytování Služby týkalo, jako nevyhovující všem podmínkám, a Klient ho navzdory tomu použil nebo umožnil jeho použití,

d. v případě, že Poskytovatel na vadu a její rizika Klienta upozornil při převzetí Služeb a Klient přesto Službu převzal,

e. v důsledku okolností, za nichž byla Služba poskytována dle pokynů Klienta, z nichž již v čase poskytování Služby bylo zřejmé nebo Klientovi muselo být zřejmé, že bude plněno vadně.

8.4. V případě, že Poskytovatel vadu uzná a tato vada nevznikla zcela ani částečně v důsledku skutečnosti či jednání mimo kontrolu Poskytovatele, pak Poskytovatel dle svého uvážení provede nápravu vady nebo poskytne Klientovi přiměřenou slevu z Ceny odpovídající rozsahu vady.

8.5. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli všechnu potřebnou součinnost při prověřování reklamace. V případě, že tak neučiní, ztrácí Klient práva ze záruky.

8.6. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30 pracovních dnů, přičemž tato lhůta může být Poskytovatelem jednostranně prodloužena vzhledem k povaze reklamované vady.

 

9. ZÁKAZ ZAMĚSTNÁNÍ NEBO JINÉ SPOLUPRÁCE S PRACOVNÍKY POSKYTOVATELE

9.1. Klient není oprávněn v době trvání Smlouvy, ani po dobu 6 měsíců po ukončení její platnosti bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele zaměstnat Pracovníka, který se jménem nebo v zastoupení Poskytovatele podílel na poskytování Služeb Klientovi, ani využívat jeho služeb a o zprostředkování spolupráce s Pracovníkem jakkoli usilovat. Klient není oprávněn uzavřít pracovněprávní vztah nebo jakýkoli jiný smluvní vztah, který (byť i jen částečně) spočívá v tom, že takový Pracovník bude pro Klienta provádět jakoukoliv činnost, nebo bude o uzavření takového smluvního vztahu usilovat.

9.2. Pokud Klient zaměstná Pracovníka v rozporu s odst. 9.1 těchto Podmínek způsobem a během období, jak je uvedeno tamtéž, či bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele uzavře jiný smluvní vztah, který (byť i jen částečně) spočívá v tom, že takový Pracovník bude pro Klienta provádět jakoukoliv činnost, nebo bude o uzavření takového smluvního vztahu jakkoli usilovat, pak Poskytovateli vznikne nárok na smluvní pokutu vůči Klientovi v částce 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v odst. 9.1 a 9.2 těchto Podmínek. Tato smluvní pokuta je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi ve lhůtě 15 dní od jejího vystavení. Poskytovatel a Klient vylučují pro tento článek aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

 

10. OPRÁVNĚNÍ POSKYTOVATELE PŘI PRODLENÍ KLIENTA S ÚHRADOU A PLATEBNÍ NESCHOPNOST KLIENTA

10.1. Poskytovatel je (mimo jiných případů uvedených v těchto Podmínkách) oprávněn s okamžitou účinností pozastavit poskytování Služeb, pokud je Klient v prodlení s platbou Ceny za Služby po dobu delší než 1 měsíc, a to až do okamžiku, kdy bude dlužná Cena v plné výši uhrazena.

10.2. Oprávnění Poskytovatele spočívající v pozastavení poskytování Služeb s okamžitou účinností se vztahuje na Služby poskytované Klientovi na základě příslušné Objednávky, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, a dále také na všechny další Služby, které jsou Klientovi poskytovány na základě jakékoliv jiné Objednávky, a to i v případě, že Klient není v prodlení s úhradou Ceny za takové Služby dle této jiné Objednávky.

10.3. Poskytovatel je dále oprávněn s okamžitou účinností pozastavit poskytování všech Služeb nebo i jen některých z nich v případě, že Poskytovatel zjistí o Klientovi informaci obchodního charakteru, která může mít nepříznivý vliv na schopnost Klienta plnit své povinnosti dle Smlouvy, zejména pokud jde o solventnost Klienta a jeho schopnost plnit své finanční závazky.

10.4. Poskytovatel oznámí Klientovi alespoň prostřednictvím emailové komunikace, že využívá svého oprávnění pozastavit poskytování Služeb s okamžitou účinností, přičemž v tomto oznámení označí příslušné Objednávky a Služby, kterých se pozastavení týká.

10.5. Poskytovatel s ohledem na pozastavení poskytování Služeb upraví harmonogram časového rozvržení dodávky Služeb.

10.6. V případě, že je Klient v prodlení se zaplacením Ceny po dobu delší než 2 měsíce, je Poskytovatel oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby na základě písemného oznámení Poskytovatele doručeného Klientovi s uvedením důvodu, z něhož je výpověď dána. Ukončení Smlouvy na základě tohoto ustanovení nemá vliv na právo Poskytovatele na úhradu dlužné Ceny, úroku z prodlení, jakož i případné škody, která Poskytovateli vznikla z důvodu prodlení Klienta s úhradou Ceny.

10.7. Poskytovatel není odpovědný za žádnou škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s pozastavením poskytování Služeb z důvodů podle tohoto článku těchto Podmínek, jakož ani s případným ukončením Smlouvy.

10.8. Pokud se Klient dostane do platební neschopnosti nebo bylo proti němu zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, příp. vstoupí-li do likvidace (kromě případů přeměny Klienta), anebo pokud byl jmenován nucený správce, má Poskytovatel právo Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby na základě písemného oznámení Poskytovatele doručeného Klientovi s uvedením důvodu, z něhož je výpověď dána, a bez dotčení práva Poskytovatele na úhradu plateb za již poskytnuté Služby, úroku z prodlení, a práva na náhradu újmy vzniklé v důsledku uvedeného ukončení Smlouvy.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Poskytovatel a Klient se dohodli, že všechna oznámení se uskutečňují písemně, a to doporučeně, kurýrní službou nebo e-mailem, a to na adresy Poskytovatele a Klienta uvedené v Objednávce, případně na jiné písemně oznámené adresy. Oznámení se považuje za doručené v případě odevzdání písemnosti osobě oprávněné přijímat za Poskytovatele nebo Klienta písemnosti nebo odmítnutím ze strany této osoby písemnost přijmout, nejpozději ale uplynutím třech pracovních dní od odeslání. V případě doručování e-mailem se za doručené považují oznámení, jejichž přijetí potvrdí jejich adresát.

 

12. MLČENLIVOST

12.1. Veškeré informace, které se Klient dozví v souvislosti s uzavíráním a plněním Smlouvy a poskytováním Služeb, jsou důvěrné a Klient je povinný o nich zachovávat mlčenlivost. Za důvěrné se považují dále všechny informace tvořící obchodní tajemství Poskytovatele podle § 504 Občanského zákoníku a další informace označené Poskytovatelem za důvěrné. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele tyto informace nikomu prozradit a je povinen přijmout taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám.

12.2. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá i po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

12.3. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na:

a. informace, které se staly veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinnosti mlčenlivosti,

b. informace, které jsou sděleny osobám, které mají ze zákona nebo smlouvy stanovenou povinnost mlčenlivosti,

c. případy, kdy má Klient opačnou povinnost stanovenou zákonem, přičemž Klient je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o tom, že příslušnou zákonnou povinnost plnil, jakým způsobem a v jakém rozsahu,

d. informace, které jsou poskytnuty osobě ovládající nebo jiné osobě tvořící s Klientem koncern ve smyslu příslušných zákonných ustanovení.

12.4. Poskytovatel má nárok na smluvní pokutu v částce 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku těchto Podmínek bez omezení práva Poskytovatele domáhat se náhrady škody. Tato pokuta je splatná na základě faktury vystavené Poskytovatelem a doručené Klientovi, a to ve lhůtě 15 dní od jejího vystavení.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud bude jakékoliv ustanovení těchto Podmínek prohlášeno kdykoliv za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení těchto Podmínek nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy.

13.2. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a výslovným ujednáním v potvrzené Objednávce má přednost výslovné ujednání uvedené v Objednávce. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi těchto Podmínek má vždy přednost české znění.

13.3. Smlouva trvá po dobu stanovenou ve Smlouvě nebo v oboustranně odsouhlasené projektové dokumentaci. V případě, že není doba trvání Smlouvy specifikována, trvá po dobu nezbytnou k dokončení Služeb vymezených ve Smlouvě.

13.4. Pokud jsou Služby opakujícího se charakteru, Smlouva trvá, dokud Klient písemně neoznámí Poskytovateli její vypovězení. Poskytovatel může v případě takovýchto Služeb Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou v délce jednoho týdne, která počíná běžet ode dne doručení výpovědi Klientovi

13.5. Veškeré technické podmínky, popisy, výkresy, návrhy, opatření nebo další informace poskytnuté Poskytovatelem v souvislosti se Službami jsou orientační a netvoří součást Smlouvy a Poskytovatel si vyhrazuje právo Služby upravovat či doplňovat.

13.6. Jakákoli změna Smlouvy, Podmínek, vzdání se práv na jejich plnění či dodatky k nim jsou pro Klienta a Poskytovatele závazné, pouze pokud jsou tyto změny písemně ujednány oběma smluvními stranami.

13.7. Tyto Podmínky a všechny Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

13.8. Poskytovatel a Klient vylučují pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku.

13.9. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 3 rozhodci.

General Terms and Conditions
Version No. 1 from 1st November 2021

1. DEFINITIONS OF TERMS: In these GTCs the expressions below have the following meaning and analogical expressions shall be interpreted similarly:

1.1. “Provider” – G & P Quality Management s.r.o., with registered office at Česká Lípa, U Katovny 775/1, Post Code 470 01, ID No.: 27236927, incorporated in the Companies Register kept by the Regional Court in Ústí nad Labem, File No.: C 29903,

1.2. “Client” – natural and/or legal person who ordered the provision of the Services from Provider,

1.3. “Services” – the services to be provided under the Service Order submitted to the Provider,

1.4. „GTCs” – the below given terms and conditions applicable to the provision of the Services and which form an integral part of the Contract,

1.5. “Price“– the remuneration for the Services provided, agreed on the basis of the price offer submitted by the Provider and approved by the Client,

1.6. “Service Order” – Client’s binding order the subject of which is the provision of the Services, submitted by the Client and delivered to the Provider,

1.7. “Contract” – the contract on the provision of Services entered by placing a Service Order by the Client and its subsequent acceptance by the Provider on the basis of these GTCs, regarded as acceptance is explicit acceptance of the Service Order by the Provider,

1.8. “Worker“ – any natural person through whom the Provider provides the Services, who is an employee of the Provider or is in another contractual relationship with the Provider,

1.9. “Civil Code“– the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code.

 

2. INTRODUCTORY PROVISIONS

2.1. These GTCs form an integral part of the Contract.

2.2. The Client’s Terms and Conditions do not apply to the Contract. If the Client uses its Terms and Conditions or a reference to its Terms and Conditions which are in conflict with these GTCs, the Contract shall not be concluded.

2.3. Any declaration made prior to the conclusion of the Contract shall not form a part of the Contract and shall not be regarded as a motive or supplementary agreement on the basis of which the Client has entered into the Contract.

2.4. The provisions of the Contract supersede all conditions, assurances and declarations of any nature concerning the Services, whether written or oral, and at the same time the provisions of the Contract contain the entire agreement of the Provider and the Client as to the subject matter thereof. The provisions of the Contract shall prevail over the dispositive provisions of law as well as commercial practices.

 

3. SERVICE ORDER AND CONCLUSION OF THE CONTRACT

3.1. The Services under these GTCs are provided on the basis of mutually confirmed Service Orders. The Contract between the Provider and the Client is entered into by the confirmation of the Client’s Service Order by the Provider and the Service Order must be made in accordance with these GTCs. In addition to these GTCs, the price offer and other documents prepared in connection with the Service Order, mutually confirmed by the Provider and the Client, shall form an integral part of the Contract.

3.2. The Service Order must be made in writing and delivered in person or electronically by email containing as an attachment a scan of the signed written Service Order with all annexes.

3.3. If the Client requests the cancellation of the Service Order, the Client must notify the Provider of this request within at least 24 hours before the commencement of the provision of the Services. If the Client makes such request within a period shorter than 24 hours before the commencement of the provision of the Services, the Provider reserves the right to charge the expenses and costs incurred up to the time of cancellation of the Services Order.

3.4. In addition to basic information about the Provider and the Client, the Service Order must include:

3.4.1 Service Order number,

3.4.2 identification of the component or components that will be the subject of the provision of the Services,

3.4.3 definition and description of the Services,

3.4.4 determination of the place of delivery of the Services,

3.4.5 determination of the date and time of commencement of the provision of the Services,

3.4.6 determination of the estimated date of termination of the provision of the Services,

3.4.7 designation of the specific Client’s technician responsible for a given Service Order,

3.4.8 first name, surname and office of the responsible person signing the Service Order for the Client,

3.4.9 Client’s declaration that these GTCs form an integral part of the Contract, which is concluded upon confirmation of the Service Order.

3.5. The Service Order, or potentially its annex or other document prepared in connection with the Service Order, may also contain a determination of the specific type of the costs to be paid by the Client to the Provider or other specific requirements, conditions or agreements.

3.6. The forms created by the Provider are preferably used for the preparation of the Service Order. The Service Order form will be pre-populated based on the preliminary information from the Client by the Provider, who will then send it together with the GTCs and, if applicable, the price offer and other attachments to the Client. The Client shall return the scanned, signed Service Order to the Provider together with the approved price offer and other attachments after completing the information and/or correcting any errors. In order to enter into the Contract, the Service Order is required to be accepted by the Provider, and acceptance of the Service Order requires the Provider’s signature, through a person authorised to represent the Provider in such matters. The accepted Service Order, together with its attachments, is binding for both the Client and the Provider.

 

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PROVIDER

4.1. The Provider undertakes to ensure the commencement of the provision of the Services at the time agreed in the Service Order, or at usual time taking into account the distance and availability of the place of provision of the Services, provided that the Client provides all necessary cooperation.

4.2. The Provider undertakes to make its best effort to provide the Services in accordance with the schedule agreed in the Contract, whereby failure to comply with the timetable for delivery of the Services shall not constitute a material breach of the Contract.

4.3. The Provider undertakes to provide the Services with professional care.

 

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

5.1. The Client undertakes to provide the Provider with all necessary assistance in connection with the provision of the Services, including but not limited to:

a. in specifying the terms of the Service Order and other documents submitted by or on behalf of the Client to meet the Client’s requirements for the particular Service,

b. provide all necessary information related to the Services, in particular professional technical information, to the extent necessary for the Provider to properly perform its obligations under the Contract in accordance with its terms,

c. ensuring that any building, road, private road, public space or other property which shall be used in the provision of the Services by the Provider and its Workers complies with the requirements of the relevant legislation governing occupational health and safety, in particular that it is safe and fit for intended purpose and is adequately equipped with all necessary technical infrastructure and is insured against all usual risks,

d. making the location of the provision of the Services available to the Provider and its Workers well in advance of the commencement of the provision of the Services,

e. providing all necessary information prior to the commencement of the provision of the Services in order to assess the risks in the workplace from an occupational health and safety perspective,

f. in the obligation to accept the Services provided or to confirm their acceptance in writing, and/or

g. in providing any other necessary assistance.

5.2. If the Client fails to provide the Provider with the necessary cooperation pursuant to paragraph 5.1 of this Article of these GTCs, the Provider shall be entitled to interrupt the provision or not to commence the provision of the Services until the necessary cooperation is provided. If the provision of the Services is interrupted or if the provision of the Services is not commenced as a result of the Client’s failure to provide the necessary cooperation, the Provider shall not be in default in the performance of its obligations and shall not be liable for any damage arising in causal connection with such interruption or non-commencement of the provision of the Services.

5.3. The Client is entitled to assign the Contract as a whole, its rights under the Contract and claims arising therefrom to a third party only with the prior written consent of the Provider.

 

6. PRICE AND PAYMENT TERMS

6.1. Unless stated otherwise in the Contract, the Price shall be calculated on the basis of the below-given information which will be detailed in the invoice:

a. Provider’s hourly rates,

b. working time spent on provision of the Services,

c. the use of special tools and machinery during the provision of the Services which are recharged to the Client,

d. the quantity of material consumed during the provision of the Services,

e. the fee for the access to OEM distribution centres if subject to a fee, and/or

f. kilometric expenses, vehicle depreciation costs, tolls / road charges, travel time, accommodation and associated costs.

6.2. For the use of special tools and machinery, the Provider will charge a usage costs and a handling fee of 15 % of the costs.

6.3. Provider’s idle times (in particular due to material deliveries, logistical material transfers, line downtime, derivative changes and for any other reason beyond the control of the Provider and its Workers), meal and rest breaks and other statutory work breaks and other time necessary for the organizational support of the provision of the Services (such as administrative work during the provision of the Services and to ensure the termination of the provision of the Services) are included in the working time charged to the Client.

6.4. The Price shall be calculated in the currency specified in the Contract.

6.5. In the event that the Client changes the workflow and due to this change it is necessary to issue a new working document and/or retrain the Workers, the Price shall be increased by at least one hour of administrative work at the relevant rate set out in the price offer.

6.6. The Client is obliged to pay the Price to the Provider by wire transfer on the basis of an invoice issued by the Provider and delivered to the Client, whereby the invoice shall be due within 30 days of the issuance of the invoice by the Provider, unless otherwise agreed in the Contract.

6.7. All payments made by the Client to the Provider’s account without specifying which Client’s obligation they are intended to cover shall be set off against the Client’s monetary obligation to the Provider chosen at the Provider’s unilateral discretion, unless the parties agree otherwise

6.8. The Provider is entitled to issue an invoice for each individual provision of the Services or for each period of one week during which the Services were provided, unless otherwise specified in the Service Order.

6.9. The invoice must contain all the requisites of a tax document required by the applicable legislation, as well as any other requisites or attachments agreed in the Contract.

6.10. In case of discrepancies, the Client is entitled to dispute the invoice within 10 days from the date of its delivery. In the event that the Client fails to do so, it is considered that it is aware of the invoice and it waives the right to object to its content and amount.

6.11. In the event that the Client is in default with its monetary obligations under the Contract, the Provider shall be entitled to interest on arrears at the rate of 0,1 % per day of the amount due for each day during which the Client is in default.

 

7. LIABILITY FOR DAMAGES AND EXCLUSION OF LIABILITY

7.1. The Provider has agreed liability insurance, including liability for damage caused by a product defect in connection with its activities, up to the amount of £ 1.000.000 per insured event in respect of liability insurance and £ 1.000.000 per insured event and for all insured events for the insurance period from 31.01.2022 to 30.01.2023 in respect of product liability insurance, under insurance policy no. CZCANA23901-122 concluded with the company Chubb European Group SE, reg. No. 450327374, with registered office La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France, operating in the Czech Republic through a registered branch of a foreign legal entity Chubb European Group SE, organizational unit, ID No.: 278 93 723, with registered office at Pobřežní 620/3, 186 00 Prague 8, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section A, Insert 57233.

7.2. The Provider shall not be liable to the Client for any damage (material or non-material) caused to the Client as a result of a breach of an obligation, if the Client is temporarily or permanently and demonstrably prevented from fulfilling the obligation by an extraordinary, unforeseeable and insurmountable obstacle arising independently of the Provider’s will within the meaning of provision of § 2913 section 2 of the Civil Code.

7.3. The Provider shall not be liable for possible insufficiencies of the provided Services caused directly or indirectly as a result of the implementation of drawings, designs, technical conditions or instructions of the Client and/or other information given to the Provider directly or indirectly by the Client.

7.4. The Provider shall be liable exclusively for the damage incurred by the Client in causal connection with the provision of the Service, while the Provider’s liability for any material and non-material damage to the Client shall not exceed the Price of the Service, during the provision of which the damage occurred, but not exceeded the amount corresponding to the amount of the insurance benefit paid on the basis of the insurance pursuant to the Art. 7 para. 7.1. of these GTCs.

7.5. The Provider and the Client declare that it is the Client’s responsibility to insure its property, including property entrusted to the Provider.

 

8. COMPLAINTS

8.1. The Provider provides a guarantee for the Services provided for a period of 6 months from the provision of the Services. During this guarantee period, the Client shall be entitled to complain about the Services that have not been provided in adequate quality according to the quality standards of the ISO 9001 and ISO 14001 quality certificates held by the Provider.

8.2. In the event of discovery of a defect in the quality of the Services covered by the guarantee, the Client shall notify the Provider in writing of the defect without undue delay, but in any case no later than 7 days from the moment of discovery of the defect or from the moment when the defect must have been discovered with the exercise of all professional care. Upon expiry of the said period, the Client shall lose the rights under the guarantee.

8.3. The Provider shall not be liable to the Client for any defects that have arisen:

a. as a result of improper handling of the object to which the provision of the Service concerned, in contrary to the instructions for use and/or warnings of the Provider

b. as a result of drawings, designs, technical specifications, instructions from the Client and/or other information provided by the Client,

c. in the event that the Provider has assessed the object to which the provision of the Service concerned as not complying with all conditions, and the Client has nevertheless used it or allowed its use,

d. if the Provider has warned the Client of the defect and its risks when accepting the Services and the Client has nevertheless accepted the Service,

e. as a result of circumstances in which the Service was provided in accordance with the Client’s instructions, from which it was already evident or must have been evident to the Client at the time the Service was provided that it would be performed defectively.

8.4. In the event that the Provider acknowledges the defect and the defect was not caused in whole or in part as a result of the fact or action beyond the Provider’s control, then the Provider shall, at its discretion, remedy the defect or provide the Client with a reasonable discount from the Price corresponding to the extent of the defect.

8.5. The Client is obliged to provide the Provider with all necessary cooperation in the investigation of the complaint. In case of failure to do so, the Client shall lose the rights under the guarantee.

8.6. The Provider undertakes to settle the complaint without undue delay, at the latest within 30 working days, while this period may be unilaterally extended by the Provider due to the nature of the claimed defect.

 

9. PROHIBITION OF EMPLOYMENT OR OTHER COOPERATION WITH THE PROVIDER’S STAFF

9.1. The Client is not entitled to employ the Worker who participated in the provision of Services to the Client on behalf of the Provider, or to use his/her services or to seek to arrange cooperation with the Worker in any way during the term of the Contract and for a period of 6 months after its termination without the Provider’s prior written consent. The Client is not entitled to conclude an employment relationship or any other contractual relationship which (even if only partially) consists in the fact that such Worker will perform any activity for the Client or will seek to conclude such a contractual relationship.

9.2. If the Client employs the Worker in breach of paragraph 9.1 of these GTCs in the manner and during the period as stipulated therein or without the Provider’s prior written consent concludes any other contractual relationship which (even if only partially) consists in the fact that such Worker will perform any activity for the Client or in any way seeks to conclude such a contractual relationship, then the Provider shall be entitled to a contractual penalty against the Client in the amount of CZK 100.000,- (one hundred thousand Czech crowns) for each individual breach of the obligation stipulated in paragraphs 9.1 and 9.2 of these GTCs. This contractual penalty is payable on the basis of an invoice issued by the Provider and delivered to the Client within 15 days of its issue. The Provider and the Client exclude the application of the provisions of § 2050 of the Civil Code to this Article.

 

10. PROVIDER’S ENTITLEMENTS IN THE EVENT OF CLIENT’S DEFAULT AND CLIENT’S INSOLVENCY

10.1. The Provider is entitled (in addition to other cases specified in these GTCs) to suspend the provision of the Services with immediate effect if the Client is in arrears with payment of the Price for the Services for a period longer than 1 month until the outstanding Price is paid in full.

10.2. The Provider’s right to suspend the provision of the Services with immediate effect shall apply to the Services provided to the Client under the relevant Service Order for which the Client is in default, as well as to all other Services provided to the Client under any other Service Order, even if the Client is not in default of payment of the Price for such Services under such other Service Order.

10.3. The Provider is also entitled to suspend the provision of all or even some of the Services with immediate effect in the event that the Provider becomes aware of information of a commercial nature about the Client that may adversely affect the Client’s ability to fulfil its obligations under the Contract, in particular with respect to the Client’s solvency and its ability to meet its financial obligation.

10.4. The Provider shall notify the Client, at least by email communication, that it is exercising its right to suspend the provision of the Services with immediate effect, specifying in such notification the relevant Service Orders and Services affected by the suspension.

10.5. The Provider shall adjust the schedule of the delivery of the Services with respect to the suspension of the provision of the Services.

10.6. If the Client is in default in payment of the Price for more than 2 months, the Provider is entitled to terminate the Contract without notice period on the basis of a written notice from the Provider delivered to the Client giving the reason for the termination. Termination of the Contract on the basis of this provision shall not affect the Provider’s right to payment of the outstanding Price, interest on arrears, as well as any damages incurred by the Provider due to the Client’s delay in payment of the Price.

10.7. The Provider shall not be liable for any damages incurred to the Client in connection with the suspension of the provision of the Services for the reasons stipulated in this Article of these GTCs, as well as any termination of the Contract.

10.8. If the Client becomes insolvent or insolvency or enforcement proceedings have been brought against it, or if the Client enters into liquidation (except the case of transformation of the Client), or if an official receiver has been appointed, the Provider has the right to terminate the Contract without notice period on the basis of a written notice from the Provider delivered to the Client giving the reason for the termination and without affect the Provider’s right on payment for the Services already provided, interest on arrears, and the right to compensation for damages arising as a result of the stated termination of the Contract

 

11. DELIVERING

11.1. The Provider and the Client agree that all notifications shall be made in writing, by registered mail, courier service or e-mail, to the addresses of the Provider and the Client specified in the Service Order, or to other addresses notified in writing. A notice shall be consider to have been received if the document is handed over to the person authorised to receive documents on behalf of the Provider or the Client or if that person refuses to accept the document, but no later than three working days after dispatch. In the case of delivering by e-mail, notices shall be considered as delivered if the addressee acknowledges receipt thereof.

 

12. CONFIDENTIALITY

12.1. All information which the Client learns in connection with the provision of the Services is confidential and the Client is obligated to keep it confidential. Considered confidential is all information constituting the Provider’s business secret under § 504 of Civil Code and other information designated as confidential by the Provider. The Client is not entitled to disclose this information to anyone without the Provider’s prior written consent and is obliged to take such measures to prevent its accessibility to third parties.

12.2. The obligation of confidentiality under this Article survives the termination of the contractual relationship established by the Contract.

12.3. The obligation of confidentiality does not apply to:

a. information that has become publicly known or available other than through a breach of confidentiality,

b. information that is disclosed to persons who are legally or contractually bound to confidentiality,

c. cases where the Client has a contrary obligation provided by law, whereby the Client is obliged to inform the Provider without undue delay that the relevant legal obligation has been fulfilled, in what manner and to what extent,

d. information provided to a controlling person or other person forming a concern with the Client within the meaning of the relevant statutory provisions.

12.4. The Provider is entitled to a contractual penalty of CZK 100.000,- (in words: one hundred thousand Czech crowns) for each individual breach of the confidentiality obligation under this Article of these GTCs without limiting the Provider’s right to claim compensation for damages. This penalty is payable on the basis of an invoice issued by the Provider and delivered to the Client within the period of 15 days from its issue.

 

13. FINAL PROVISIONS

13.1. If any provision of these GTCs is at any time declared to be invalid, ineffective or unenforceable, then in any such event the remaining provisions of these GTCs shall not be affected thereby and all other provisions of these GTCs shall remain valid, effective and enforceable to the fullest extent permitted by law.

13.2. In the event of a discrepancy between these GTCs and an explicit provision in a confirmed Service Order preference shall be given to the explicit provision in the Service Order. In the event of any discrepancies between the language versions of these GTCs the Czech version shall always prevail.

13.3. The Contract is valid for the period specified in the Contract or in a mutually approved project documentation. In the event that the duration of the Contract is not specified, the Contract shall last for the period necessary to complete the Services as defined in the Contract.

13.4. If the Services are of repetitive nature, the Contract shall continue until the Client notifies the Provider in writing on its termination. In the case of such Services the Provider may terminate the Contract by giving notice with a notice period of one week commencing on the date of delivery of the notice to the Client.

13.5. All technical conditions, descriptions, drawings, designs, measures or other information provided by the Provider in connection with the Services are illustrative and do not form a part of the Contract and the Provider reserves the right to modify or supplement the Services.

13.6. Any change to the Contract, GTCs, waivers of the right to their performance or any amendments thereto shall only be binding on the Client and the Provider if agreed in writing by both the parties.

13.7. These GTCs and all Contracts shall be governed by and interpreted in accordance with the legal order of the Czech Republic, in particular the Civil Code.

13.8. The Provider and the Client rule out the application of the provision of Section 1765 and Section 1766 of Civil Code to the legal relationships arising from the Contract.

13.9. All disputes arising from or in connection with this Contract shall be finally decided by the Arbitration Court attached to the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agricultural Chamber of the Czech Republic according to its rules by 3 arbitrators.

Svým partnerům po celém světě poskytujeme služby jakosti od roku 1994.

Dodavatelé Výrobci původního zařízení

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

G&P Management s.r.o U Katovny 775, CZ-47001 Česká Lípa
Czech Republic

    +420 487 520 786          +420 487 521 411